ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรราชาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 28 กรกฎาคม 2565 ณ อ.จัตุรัส

28 ก.ค. 65