เทศบาลตำบลหนองบัวโคก จัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 โดยมีส่วนราชการต่างๆ และประชาชนร่วมเดินรณรงค์

26 มิ.ย. 66