เทศบาลตำบลหนองบัวโคก รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

18 ก.ค. 57

รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557