โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ” ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ” ศพด. เทศบาลตำบลหนองบัวโคก ณ วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา วันที่ 29 ก.ย.63

30 ก.ย. 63