โครงการก่อสร้างบ้านให้คนพิการ

25 ธ.ค. 60

โครงการก่อสร้างบ้านให้คนพิการ 24 พ.ย. 2560 นายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก ติดตามและแนะนำดำเนินงานของทีมงานเทศบาล ในการก่องสร้างบ้านให้กับพี่สมนึก

แก่งสันเทียะ ผู้พิการอาศัยอยู่คนเดียว