โครงการทำความดีเพื่อแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ

27 มี.ค. 58

โครงการทำความดีเพื่อแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ

2 เมษายน 2558 เทศบาลตำบลหนองบัวโคกโดยการนำท่านนายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์(นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก)

พร้อมด้วยปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผอ.กองคลัง สมาชิกสภาเทศบาล กลุ่มองค์กรสตรี ผู้ประกอบร้านค้าเทศบาล ได้เข้าร่วมประกวดการตำส้มตำลีลา และการออกร้านสินค้าโอท็อป 27 มีนาคม 2558 ณ บึงหนองบือ ต.กุดน้ำใส อ.จัคุรัส จ.ชัยภูมิ เทศบาลตำบลหนองบัวโคกไดรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1