โครงการ การป้องกันโรคไข้เลือดออก

20 มิ.ย. 65

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองบัวโคก ​ร่วมกับทีมหมอ(สถานนีอานามัยเฉลิมพระเกียรติฯตำบลหนองบัวโคก) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม)
กิจกรรมหยอดทรายอะเบท กำจัด​ลูก​น้ำ​ยุงลาย ​พร้อม​ฉีด​พ่น​หมอก​ควัน​ ​ในพื้นทีี่ ชุมชน วัด และโรงเรียน ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวโคก