โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวโคกออกให้บริการยาน้ำเสริมธาตุเหล็กในเด็กก่อนวัยเรียน

24 มี.ค. 58

เทศบาลตำบลหนองบัวโคกร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวโคกออกให้บริการยาน้ำเสริมธาตุเหล็กในเด็กก่อนวัยเรียน ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวโคก วันที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น.