ข้อมูลพื้นฐาน

 

ด้านเศรษฐกิจ

1. สถานีบริการน้ำมัน 2 แห่ง

2. ร้านขายวัสดุก่อสร้าง 3 ร้าน

3. ร้านขายของชำ 18 ร้าน

4. แผงลอยขายอาหารและเครื่องดื่ม 30 ร้าน

5. ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม 2 ร้าน

6. อู่ซ่อมรถยนต์ 6 แห่ง

7. ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ 3 แห่ง

8. ร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์ 1 แห่ง

9. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1 แห่ง

10. กองทุนหมู่บ้าน 2 กองทุน

 

ด้านสังคม

      มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 2,014 คน แยกเป็นชาย 995 คน หญิง 1,019 คน โดยมีจำนวนครัวเรือน 620 ครัวเรือน อัตราการเพิ่มของประชากรร้อยละ 1 คน ความหนาแน่น 921 คน/ตารางกิโลเมตร เมื่อปี พ.ศ.2546 จัดตั้งชุมชนย่อย 2 ชุมชน โดยใช้ถนนสาย 201 เป็นเส้นแบ่งเขตชุมชน ได้แก่

ชุมชนที่ 1

ชื่อชุมชนหมู่ 1 ร่วมใจพัฒนา ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของถนน ครัวเรือน 467 ครัวเรือน ประชากร 1,448 คน มีสถานที่สำคัญในชุมชนคือ สถานีตำรวจภูธรหนองบัวโคก ป้อมตำรวจทางหลวง ตลาดนัดเอกชน สระน้ำ(สระบัว) หอกระจายข่าวชุมชน 1 หอ

ชุมชนที่ 2

ชื่อชุมชนขุนศรีประทุมทองพัฒนา ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของถนน ครัวเรือน 153 ครัวเรือน ประชากร 566 คน มีสถานที่สำคัญในชุมชนคือ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ หนองบัวโคก โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) ด่านป่าไม้หนองบัวโคก ไปรษณีย์หนองบัวโคก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวโคก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ศูนย์ส่งเสริมอาชีพเทศบาล วัดร่มโพธิ์ทอง ตลาดสดภาคเช้า(สายหยุด) หอกระจายข่าว 1 หอ