ข้อมูลหมู่บ้าน

 

        มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 1,952 คน แยกเป็นชาย 964 คน หญิง 987 คน โดยมีจำนวนครัวเรือน 754 ครัวเรือน อัตราการเพิ่มของประชากรร้อยละ 1 คน ความหนาแน่น 778 คน/ตารางกิโลเมตร เมื่อปี พ.ศ.2546 จัดตั้งชุมชนย่อย 2 ชุมชน โดยใช้ถนนสาย 201 เป็นเส้นแบ่งเขตชุมชน ได้แก่

ชุมชนที่ 1

          ชื่อชุมชนหมู่ 1 ร่วมใจพัฒนา ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของถนน ครัวเรือน 569 ครัวเรือน ประชากร 1,370 คน มีสถานที่สำคัญในชุมชนคือ สถานีตำรวจภูธรหนองบัวโคก ป้อมตำรวจทางหลวง ตลาดนัดเอกชน สระน้ำ(สระบัว) หอกระจายข่าวชุมชน 1 หอ

ชุมชนที่ 2

         ชื่อชุมชนขุนศรีประทุมทองพัฒนา ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของถนน ครัวเรือน 185 ครัวเรือน ประชากร 581 คน มีสถานที่สำคัญในชุมชนคือ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ หนองบัวโคก โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) ด่านป่าไม้หนองบัวโคก ไปรษณีย์หนองบัวโคก  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวโคก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ศูนย์ส่งเสริมอาชีพเทศบาล วัดร่มโพธิ์ทอง ตลาดสดภาคเช้า(สายหยุด) หอกระจายข่าว 1 หอ

(ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562)