การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง

01 ก.ค. 62