ประวัติความเป็นมา

การคมนาคม

มีทางหลวงสายหลักตัดผ่าน 2 สาย คือ

 1. ทางหลวงหมายเลข 201 สีคิ้ว – เชียงคาน
 2. ทางหลวงหมายเลข 205 บ้านหมี่ – นครราชสีมามีสี่แยกไฟแดง 1 แห่ง
 3. มีทางซอยในเขตเทศบาลทั้งหมด 22 สาย (คสล.19 สาย , ลูกรัง 3 สาย)

การโทรคมนาคมติดต่อสื่อสาร

 1. มีโทรศัพท์สาธารณะ 6 แห่ง
 2. จุดบริการอินเตอร์เน็ทตำบล 1 แห่ง
 3. มีการใช้บริการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ 255 คู่สาย
 4. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง
 5. หอกระจายข่าวชุมชน 2 แห่ง

การสาธารณูปโภค

 การประปา

 1. มีจำนวนผู้ใช้น้ำประปา 620 ครัวเรือน
 2. ความต้องการใช้น้ำประปา 0.5 ลิตร/คน/วัน (หน้าแล้งน้ำไม่เพียงพอ)

การไฟฟ้า

 1. มีการใช้ไฟฟ้า จำนวน 620 ครัวเรือน
 2. ไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 6 ครัวเรือน

แหล่งน้ำธรรมชาติ

 1. สระบัว พื้นที่ 18 ไร่ (ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล แต่เป็นพื้นที่คาบเกี่ยว ราษฎรอาศัยน้ำเพื่อการอุปโภค)

การใช้ที่ดิน

เทศบาลตำบลหนองบัวโคกมีพื้นที่ทางการเกษตรทั้งสิ้น 1,568 ไร่ ครอบครัวเกษตรกร จำนวน 354 ครัวเรือน ลักษณะการใช้พื้นที่สำหรับเป็นที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม สำหรับพื้นที่ทางการเกษตรส่วนมาก ปลูกข้าว มันสำปะหลัง อ้อยและพริก