ผู้บริหาร

นายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์

นายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก

โทร. 081-8779085

นายชลชิต ศรีโยธี

นายชลชิต ศรีโยธี

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก

โทร. 089-5785233

นางสาวปริศนา พาภักดี

นางสาวปริศนา พาภักดี

เลขานุการนายกเทศมนตรี

โทร. 080-6981683

นายคมสันต์ แพนชัยภูมิ

นายคมสันต์ แพนชัยภูมิ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

โทร. 081-3342430

นางลำดวน จตุปริสากุล

นางลำดวน จตุปริสากุล

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

087-2516318