รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( LPA) และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

03 มี.ค. 65