สมาชิกสภา

นางสาวเซาะทิม ประภากรแก้วรัตน์

นางสาวเซาะทิม ประภากรแก้วรัตน์

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัวโคก

นายสมชาย ร่มโพธิ์

นายสมชาย ร่มโพธิ์

รองประธานสภา

นางสาวเซาะทิม ประภากรแก้วรัตน์

นางสาวเซาะทิม ประภากรแก้วรัตน์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นางสาวปริศนา พาภักดี

นางสาวปริศนา พาภักดี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นายบุญยืน แขขุนทด

นายบุญยืน แขขุนทด

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นายบุญรัตน์ คบขุนทด

นายบุญรัตน์ คบขุนทด

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นางนิตยา ทองงาม

นางนิตยา ทองงาม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นางมะลิ เถื่อนสันเทียะ

นางมะลิ เถื่อนสันเทียะ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นางยุภาพิน ซิ้มสื่อ

นางยุภาพิน ซิ้มสื่อ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นางวาสนา เหงขุนทด

นางวาสนา เหงขุนทด

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายโสพิศ ท่าพิมาย

นายโสพิศ ท่าพิมาย

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2