สมาชิกสภา

นางสาวเซาะทิม ประภากรแก้วรัตน์

นางสาวเซาะทิม ประภากรแก้วรัตน์

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัวโคก

นางมะลิ เถื่อนสันเทียะ

นางมะลิ เถื่อนสันเทียะ

รองประธานสภา

นางสาวเซาะทิม ประภากรแก้วรัตน์

นางสาวเซาะทิม ประภากรแก้วรัตน์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

นางนิตยา ทองงาม

นางนิตยา ทองงาม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

นายฐิติพันธุ์ ภามะลิวัลย์

นายฐิติพันธุ์ ภามะลิวัลย์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

นายบุญยืน แขขุนทด

นายบุญยืน แขขุนทด

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

นางอรวรรณ์ บอนขุนทด

นางอรวรรณ์ บอนขุนทด

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

นางบุญญาพร จิรเกษมสุข

นางบุญญาพร จิรเกษมสุข

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

นางวาสนา เหงขุนทด

นางวาสนา เหงขุนทด

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

นางมะลิ เถื่อนสันเทียะ

นางมะลิ เถื่อนสันเทียะ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

นายโสพิศ ท่าพิมาย

นายโสพิศ ท่าพิมาย

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

นางยุภาพิน ซิ้มสื่อ

นางยุภาพิน ซิ้มสื่อ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

จ่าสิบโท ชอบ ช่อขุนทด

จ่าสิบโท ชอบ ช่อขุนทด

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

นายสมชาย ร่มโพธิ์

นายสมชาย ร่มโพธิ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒