สมาชิกสภา

นางสาวเซาะทิม ประภากรแก้วรัตน์

นางสาวเซาะทิม ประภากรแก้วรัตน์

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัวโคก

081-8785750

นางมะลิ เถื่อนสันเทียะ

นางมะลิ เถื่อนสันเทียะ

รองประธานสภา

081-3890022

นางสาวเซาะทิม ประภากรแก้วรัตน์

นางสาวเซาะทิม ประภากรแก้วรัตน์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

081-8785750

นางนิตยา ทองงาม

นางนิตยา ทองงาม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

082-1516118

นายฐิติพันธุ์ ภามะลิวัลย์

นายฐิติพันธุ์ ภามะลิวัลย์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

086-6138999

นายบุญยืน แขขุนทด

นายบุญยืน แขขุนทด

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

086-0734535

นางอรวรรณ์ บอนขุนทด

นางอรวรรณ์ บอนขุนทด

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

084-7444518

นางบุญญาพร จิรเกษมสุข

นางบุญญาพร จิรเกษมสุข

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

065-3928756

นางวาสนา เหงขุนทด

นางวาสนา เหงขุนทด

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

086-2521715

นางมะลิ เถื่อนสันเทียะ

นางมะลิ เถื่อนสันเทียะ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

081-3890022

นายโสพิศ ท่าพิมาย

นายโสพิศ ท่าพิมาย

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

083-3857098

จ่าสิบโท ชอบ ช่อขุนทด

จ่าสิบโท ชอบ ช่อขุนทด

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

097-3343858

นายสมชาย ร่มโพธิ์

นายสมชาย ร่มโพธิ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

092-8382817

-

-