สำนักปลัด

นางสาวอโณทัย คำนาค

นางสาวอโณทัย คำนาค

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

097-3358253

นางสาวดารณี มาหนองโดน

นางสาวดารณี มาหนองโดน

นักบริหารงานทะเบียนและบัตร

081-8790311

(ว่าง)

(ว่าง)

นักทรัพยากรบุคคล

-

นายธวัชชัย ปานจินดานนท์

นายธวัชชัย ปานจินดานนท์

นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

080-7274446

นายภูริเดช กองคำ

นายภูริเดช กองคำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

087-9442774

นางสาวชวณัฎฐา พลจัตุรัส

นางสาวชวณัฎฐา พลจัตุรัส

นักพัฒนาชุมชน

089-1852895

นายพยุง ชมภูนุช

นายพยุง ชมภูนุช

ผช.จนง.ธุรการ

089-2832943

นางมัจฉา แขขุนทด

นางมัจฉา แขขุนทด

ผช.จพง.พัฒนาชุมชน

086-8676950

นายปัญจชาติ กระโจมพล

นายปัญจชาติ กระโจมพล

พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)

088-4761382

นายสน พูนสวัสดิ์

นายสน พูนสวัสดิ์

พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)

061-0276502

นายบุญเชิด หาญขุนทด

นายบุญเชิด หาญขุนทด

พนักงานดับเพลิง

085-4905520

นายอาทิตย์ แดงสูงเนิน

นายอาทิตย์ แดงสูงเนิน

พนักงานดับเพลิง

093-6621767

นายณัฐวุฒิ บัวฉิม

นายณัฐวุฒิ บัวฉิม

พนักงานดับเพลิง

080-4031669

นายดาวรุ่ง เชียงหนู

นายดาวรุ่ง เชียงหนู

คนงาน

081-2035381

นายพอ คอนสันเทียะ

นายพอ คอนสันเทียะ

คนงาน

085-7680234

นายพรณรงค์ สุหร่าย

นายพรณรงค์ สุหร่าย

คนงาน

083-7419860

(ว่าง)

(ว่าง)

คนงาน

-

นายฐานันดร ใหญ่สูงเนิน

นายฐานันดร ใหญ่สูงเนิน

ยาม

098-6395907

นายทองสุข แก้ววังปา

นายทองสุข แก้ววังปา

ยาม

082-1528475