สำนักปลัด

นางสาวอโณทัย คำนาค

นางสาวอโณทัย คำนาค

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

097-3358253

นางสาวอัญธิกา ไชยโสดา

นางสาวอัญธิกา ไชยโสดา

นักทรัพยากรบุคคล

064-6954554

นางสาวดารณี มาหนองโดน

นางสาวดารณี มาหนองโดน

นักบริหารงานทะเบียนและบัตร

081-8790311

นายธวัชชัย ปานจินดานนท์

นายธวัชชัย ปานจินดานนท์

นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

080-7274446

นายพยุง ชมภูนุช

นายพยุง ชมภูนุช

ผช.จนท.ธุรการ

089-2832943