สำนักปลัด

นายพยุงศักดิ์ อธินันท์

นายพยุงศักดิ์ อธินันท์

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

นางสาวอโณทัย คำนาค

นางสาวอโณทัย คำนาค

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวสุภีวงศ์ พลมณี

นางสาวสุภีวงศ์ พลมณี

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวดารณี มาหนองโดน

นางสาวดารณี มาหนองโดน

นักบริหารงานทะเบียนและบัตร

นายธวัชชัย ปานจินดานนท์

นายธวัชชัย ปานจินดานนท์

นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

นายพยุง ชุมภูนุช

นายพยุง ชุมภูนุช

ผช.จพง.ธุรการ

นายพีรวัชร์ จันทีนอก

นายพีรวัชร์ จันทีนอก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน