หมวดหมู่ การดำเนินงาน: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน