หมวดหมู่ การส่งเสริมความโปร่งใส: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม