หมวดหมู่ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต: การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน