หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวอโณทัย คำนาค

นางสาวอโณทัย คำนาค

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

เบอร์ติดต่อ. 097-3358253

นางสาวอโณทัย คำนาค

นางสาวอโณทัย คำนาค

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เบอร์ติดต่อ. 097-3358253

นางเกสรา ปลั่งกมล

นางเกสรา ปลั่งกมล

ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์ติดต่อ. 098-2422265

นางสาวชินภัค ชินรัตน์

นางสาวชินภัค ชินรัตน์

ผู้อำนวยการกองช่าง

เบอร์ติดต่อ. 082-8644919

นายปรเมศวร์ อ่อนสกุล

นายปรเมศวร์ อ่อนสกุล

นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

เบอร์ติดต่อ. 064-4419544

นางสาวชวณัฏฐา พลจัตุรัส

นางสาวชวณัฏฐา พลจัตุรัส

นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

เบอร์ติดต่อ. 089-1852895