แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจด้านการให้บริการ

ข้อมูลทั่วไป
แบบสอบถาม
หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก
(5)
ดี
(4)
ปานกลาง
(3)
พอใช้
(2)
ปรับปรุง
(1)
การให้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่