ข้อมูลผู้บริหาร

14 พ.ค. 64

         นายวิชัย  ประภากรแก้วรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก

โทร 081-8779085

         นายชลชิต ศรีโยธี

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก

โทร 089-5785233

      นางสาวปริศนา  พาภักดี

    เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก

นายคมสรรค์  แพนชัยภูมิ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :