เทศบาลตำบลหนองบัวโคกร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน และพี่น้องประชาชนร่วมยกเสาเอกบ้านผู้ประสบเหตุอัคคีภัย 4 เม.ย.62

05 เม.ย. 62